SUHBAT JARAYONIDA BERILADIGAN SAVOLLAR TO‘PLAMI
“MENEJMENT” FANIDAN

 1. Menejmentning rivojlanish tarixi haqida tushuncha
 2. Ilmiy maktab va uning namoyondalari haqida
 3. Mumtoz (Klassik) maktabning asosida qanday gʻoyalar ilgari
 4. Inson munosabatlari maktabining oʻziga xos xususiyatlaridan qaysilarini bilasiz?
 5. “X” va “Y” nazariyasining mohiyati nimada?
 6. Teylorning ilgari surgan gʻoyalari nimalardan iborat?
 7. Tizimli yoki zamonaviy menejment maktabidagi asosiy fikrlar nimalardan iborat edi?
 8. Boshqaruv jarayoni nima va u qanday omillarni oʻz ichiga oladi?
 9. Rejalashtirish funksiyasining mohiyati?
 10. Nazorat qilish funksiyasining oʻziga xos xususiyatlari nimada?
 11. Boshqaruvning qanday usullari mavjud?
 12. Tashkiliy-ma’muriy usulning mohiyati nimada?
 13. Ijtimoiy-psixologik usullarning boshqaruv jarayonidagi ahmiyati nimada?
 14. Ragʻbatlantirish funksiyasining boshqaruv jarayonidagi ahamiyatini aytib bering
 15. Boshqaruv jarayoni nima va u qanday omillarni oʻz ichiga oladi?
 16. Rejalashtirish funksiyasining mohiyati?
 17. Nazorat qilish funksiyasining oʻziga xos xususiyatlari nimada?
 18. Boshqaruvning qanday usullari mavjud?
 19. Tashkiliy-ma’muriy usulning mohiyati nimada?
 20. Ijtimoiy-psixologik usullarning boshqaruv jarayonidagi ahmiyati nimada?
 21. Ragʻbatlantirish funksiyasining boshqaruv jarayonidagi ahamiyatini aytib bering
 22. Tashkilot deganda nimani tushunasiz?
 23. Tashkilotning hayotiylik sikl kombinatsiyasini izoxlab bering?
 24. Tashkilotlarning asosiy elementlarini sanab oʻting?
 25. Tashkilotning ichki va tashqi muhit omillari oʻrtasidagi tafovutni aniqlab bering?
 26. Texnologiya deganda nimani tushunasiz?
 27. Rasmiy va norasmiy tashkilotlarning asl mazmunini tushuntirib bering?
 28. Nima uchun odamlar tashkilotga qoʻshilish sabablarini izoxlab bering?
 29. Tashkilotning asosiy tuzilmalarini tuzishda qanday chora-tadbirlar qoʻllaniladi?
 30. Bozor munosabatlariga oʻtish sharoitida yangi etapdagi qanday korxonalar vujudga kela boshladi?
 31. Konsalting va trast firmalar oʻrtasidagi farq qanday jihatlar orqali farqlanadi?
 32. Funktsional yoʻnaltirilgan tashkilotning maqsadi va vazifalarini izoxlab bering?
 33. Strukturali tashkilot deganda nimani tushunasiz?
 34. Ishlab chiqarish jaryoni nima va uning siljishi deganda nimani tushunasiz?
 35. Intensiv tashkilotlar nima va ularning asosiy vazifalari nimalardan iborat?
 36. Menejer kim va unga qoʻyiladigan talablar nimalardan iborat?
 37. Menejerning boshqaruv darajasiga qarab qanday turlarga farqlaymiz va ularning oʻziga xos xususiyatlari nimalardan iborat?
 38. Avtokrat rahbarning oʻziga xos xususiyatlari nimalarda?
 39. Demokrat rahbarning qanday salbiy jihatlari mavjud deb oʻylaysiz?
 40. Rahbarlik imidji nima?
 41. Menejerlik etikasi va estetikasi deganda nimani tushunasiz?
 42. Xoleriklar qanday xususiyatlarga ega boʻladi?
 43. Sangviniklarning qanday xususiyatlarga ega boʻladi?
 44. Boshqaruv jarayonida mehnat deganda nimani tushunasiz?
 45. Mehnat faoliyatini tashkil etishda qanday tamoyillar mavjud?
 46. Mehnatning qanday turlarini bilasiz?
 47. Boshqaruv mehnatini tashkil qilishda qanday xilma xilliklar mavjud?
 48. Boshqaruv mehnatining 101 xilma xilligini izohlab
 49. Evristik mehnat deganda nimani tushunasiz?
 50. Ma’muriy mehnatning mohiyatini izohlab
 51. Taym menejmenti haqida nimalarni bilasiz?
 52. Oʻz-oʻzini boshqarish doirasini izohlab
 53. Mehnat munosabatlariga jins qanday ta’sir oʻtkazadi?
 54. Mehnat munosabatlariga ta’sir etuvchi omillar nimalardan iborat?
 55. Operator mehnati haqida nimalarni bilasiz?
 56. Mehnat resurslaridagi global oʻzgarishlar deganda nimani tushunasiz?
 57. Mehnat faoliyati deganda nimani tushunasiz?
 58. Mehnat faoliyatini tashkiliy ta’minlash tamoyillarini izohlab
 59. Ishlab chiqarish munosabatlaridagi mehnat faoliyatini tashkil qilishga xizmat qiladigan huquqiy mezonlar nimalardan iborat?
 60. Xodimlarni boshqarish deganda nimani tushunasi?
 61. Inson resurslarini boshqarishning oʻziga xos xususiyatlarni aytib
 62. Funksional boshqarishga izoh
 63. Mehnat resurslari faoliyatiga va ularni boshqarishga ta’sir etuvchi omillarni aytib
 64. Mehnat taqsimoti va kooperatsiyalashuvi deganda nimani tushunasiz?
 65. Mehnat unumdorligini qanday hisoblash mumkin?
 66. Guruh ishtirokchilari uchun qanday reurslar zarur boʻladi?
 67. Xodimlarni rejalashtirish deganda nimani tushunasiz?
 68. Mehnat ergonomikasining mazmunini izohlab
 69. Korxona qudrati deganda nimani tushunasiz?
 70. Korxona quvvati nima va uning boshqaruv jarayonidagi ahamiyati?
 71. Korxonaning iqtisodiy salohiyati nima?
 72. Korxona rentabelligi deganda nimani tushunasiz?
 73. Sof foyda nima?
 74. Raqobat va raqobatbardoshlik tushunchalarini izohlab
 75. Korxona qudratini belgilovchi omillar qaysilar?
 76. Sifat menejmenti tizimi va texnologiyani izohlab
 77. Global savdo mexanizmi deganda nimani tushunasiz?
 78. Narxni nazorat qilish chora-tadbirlari qaysilar?
 79. Monopolistik va moliyaviy choralar deganda nimani tushunasiz?
 80. Tashkilotda samarali guruh yaratish uchun qanaqa muamollar boʻlishi ya’ni boshqa kompaniyalarni ortirish orqali oʻsishi kerak?
 81. Evristik mehnat deganda nimani tushunasiz?
 82. Ma’muriy mehnatning mohiyatini izohlab
 83. Taym menejmenti haqida nimalarni bilasiz?
 84. Oʻz-oʻzini boshqarish doirasini izohlab
 85. Mehnat munosabatlariga jins qanday ta’sir oʻtkazadi?
 86. Mehnat munosabatlariga ta’sir etuvchi omillar nimalardan iborat?
 87. Operator mehnati haqida nimalarni bilasiz?
 88. Mehnat resurslaridagi global oʻzgarishlar deganda nimani tushunasiz?
 89. Mehnat faoliyati deganda nimani tushunasiz?
 90. Mehnat faoliyatini tashkiliy ta’minlash tamoyillarini izohlab
 91. Ishlab chiqarish munosabatlaridagi mehnat deganda nimani tushunasiz?.